دکتر اکرم السادات صابرنژاد متخصص داخلی

دکتر اکرم السادات صابرنژاد

متخصص داخلی و غدد

*روزهای مشاوره و ویزیت *
یکشنبه – سه شنبه
۱۱-۱۳

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.